کشاورزی دانش بنیان، گامی به سمت امنیت غذایی

شرکت دانش بنیان دانا زیست لوتوس با تکیه بر دانش متخصصین و علوم روز دنیا قادر به تولید انواع کودهای بیولوژیک است تا بتواند سهمی در تولید محصولات کشاورزی سالم و افزایش چشمگیر تناز محصولات کشاورزی در راستای استفاده‌ی درست از منابع طبیعی داشته باشد.

محصولات شرکت دانش بنیان دانازیست لوتوس